Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 cungmua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 shipto.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 cungmua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 shipto.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
8 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 cungmua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 shipto.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
11 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 cungmua.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
12 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 shipto.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
13 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 Cùng Mua-Mua sắm giá ưu đãi
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
14 Công ty TNHH Cùng Mua
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310967735 shipto.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo