Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thiên Bảo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0313770423 ThanBach
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thiên Bảo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0313770423 THẦN BÁCH
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thiên Bảo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0313770423 TIMI
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Thiên Bảo
Ngày gửi: 10/02/2020
0313770423 thanbach.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt