Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: 28/02/2020
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: 02/03/2020
0303615027 vinabook.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
4 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 vinabook.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
6 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 vinabook.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
7 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 Vinabook Reader
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
8 Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Mê Kông Com
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303615027 vinabook.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo