Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Rewards wallet
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Rewards wallet
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Rewards wallet
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Rewards wallet
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
13 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
14 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Peko
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
15 Công ty Cổ phần Hungry Bear Internet Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107381573 Peko Rewards wallet
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo