Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
8 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
9 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
10 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
11 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ringring.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
12 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
13 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
14 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 tinanninh.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
15 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 avideo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
16 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 alome.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
17 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 dep4phuong.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
18 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 sphim.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
19 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
20 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 viclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
21 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
22 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
23 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
24 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
25 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 waka.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
26 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 mclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
27 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 anybook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
28 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
29 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
30 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
31 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 ringring.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
32 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
33 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
34 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 tinanninh.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
35 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 avideo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
36 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 alome.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
37 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 dep4phuong.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
38 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 sphim.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
39 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
40 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 viclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
41 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
42 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
43 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
44 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
45 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 mclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
46 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
47 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
48 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
49 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
50 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
51