Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0311828036 Foody - Eat Drink Travel
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0311828036 ShopeeFood
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 20/02/2020
0311828036 foody.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
4 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 20/02/2020
0311828036 tablenow.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
5 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 20/02/2020
0311828036 shopeefood.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
6 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 14/02/2020
0311828036 tripnow.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
7 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 14/02/2020
0311828036 nowpos.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
8 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 25/01/2021
0311828036 Foody - Eat Drink Travel
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
9 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 25/01/2021
0311828036 ShopeeFood
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
10 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0311828036 foody.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0311828036 shopeefood.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 25/01/2021
0311828036 nowpos.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
13 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 27/01/2022
0311828036 Foody - Eat Drink Travel
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
14 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 27/01/2022
0311828036 ShopeeFood
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
15 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0311828036 foody.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
16 Công ty Cổ phần Foody
Ngày gửi: 27/01/2022
0311828036 nowpos.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo