Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 Hotdeal.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 hotdeal.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 yesgo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 Hotdeal.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 hotdeal.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 yesgo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 Hotdeal.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ Phần Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 hotdeal.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Công ty TNHH Hotdeal
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310955176 yesgo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo