Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 25/02/2020
0106774081 Sàn giao dịch TMĐT Banxehoi.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 03/02/2020
0106774081 oto.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 15/01/2021
0106774081 Sàn giao dịch TMĐT Banxehoi.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
4 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 15/01/2021
0106774081 oto.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
5 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 24/01/2022
0106774081 Sàn giao dịch TMĐT Banxehoi.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
6 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
Ngày gửi: 24/01/2022
0106774081 oto.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo