Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0308808576 lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 24/02/2020
0308808576 www.lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
4 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 15/01/2021
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
5 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 15/01/2021
0308808576 www.lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
6 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 26/01/2022
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
7 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 26/01/2022
0308808576 lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
8 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 26/01/2022
0308808576 www.lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
9 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 20/01/2023
0308808576 www.lazada.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
10 Công ty TNHH Recess
Ngày gửi: 20/01/2023
0308808576 Lazada
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo