Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Dịch vụ trực tuyến EZBooking
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0105769459 ezbooking.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo