Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
8 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
9 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
10 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
11 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
12 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
13 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 anybook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
14 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 mclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
15 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 waka.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
16 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
17 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
18 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
19 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
20 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ringring.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
21 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
22 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
23 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 tinanninh.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
24 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 avideo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
25 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 alome.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
26 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 dep4phuong.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
27 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 sphim.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
28 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
29 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 viclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
30 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 ringring.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
31 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
32 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
33 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 tinanninh.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
34 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 avideo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
35 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 alome.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
36 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 dep4phuong.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
37 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 sphim.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
38 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
39 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 viclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
40 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
41 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
42 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
43 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
44 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 mclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
45 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
46 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
47 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
48 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
49 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
50 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
51 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2021
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
52 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
53 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
54 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
55 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 11/01/2021
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
56 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 08/01/2021
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
57 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
58 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 liulo.fm
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
59 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2022
0101380911 ringring.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
60 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
61 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
62 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
63 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
64 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
65 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
66 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
67 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Liulo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
68 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2022
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
69 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2022
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
70 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
71 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
72 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 15/01/2022
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
73 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
74 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
75 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
76 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
77 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
78 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 14/01/2022
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
79 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 liulo.fm
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
80 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 ilive.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
81 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 icook.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
82 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
83 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
84 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
85 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
86 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
87 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Liulo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
88 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
89 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
90 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
91 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 Mclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
92 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
93 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
94 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 19/01/2023
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
95 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
96 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
97 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
98 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 16/01/2023
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
99 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 17/01/2023
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
100 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 liulo.fm
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
101 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 18/01/2024
0101380911 mobiclip.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
102 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 18/01/2024
0101380911 vclip.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
103 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 nhac.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
104 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 amusic.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
105 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 chacha.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
106 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Liulo
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
107 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 Amusic
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
108 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 Chacha
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
109 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: 26/01/2024
0101380911 Nhac.vn
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
110 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
111 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Ringring
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
112 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Waka
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
113 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 ViClip
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
114 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Clip.vn
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
115 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Mobiclip
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
116 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 Vclip
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
117 Công Ty Cổ phần Bạch Minh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101380911 An ninh xã hội
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo