Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo