Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Điện Máy Xanh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 VuiVui
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 thegioididong.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 dienmayxanh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 dienthoaisieure.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Điện Máy Xanh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 Thế Giới Di Động
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 VuiVui
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: 13/01/2021
0303217354 thegioididong.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
13 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: 13/01/2021
0303217354 dienmayxanh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
14 Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0303217354 dienthoaisieure.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo