Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102196915 META.vn - Mua sắm trực tuyến
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 10/02/2020
0102196915 meta.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 10/02/2020
0102196915 maytap.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
4 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 10/02/2020
0102196915 adam.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
5 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 10/02/2020
0102196915 mama.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
6 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 07/01/2021
0102196915 META.vn - Mua sắm trực tuyến
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
7 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 07/01/2021
0102196915 meta.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
8 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 07/01/2021
0102196915 maytap.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
9 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 07/01/2021
0102196915 adam.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
10 Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
Ngày gửi: 07/01/2021
0102196915 mama.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo