Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty Cổ phần Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Nhật Nguyệt
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0304899283 five.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Nhật Nguyệt
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0304899283 sohot.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Tin Học Nhật Nguyệt
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0304899283 5giay.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo