Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: 14/02/2020
0102225186 dealtoday.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 dealtoday.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 dealtoday.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: 13/01/2023
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
8 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 Ứng dụng Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 dealtoday.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: 01/02/2024
0102225186 Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
11 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102225186 Ứng dụng Dealtoday
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại điện tử quốc tế EBIS
Ngày gửi: 01/02/2024
0102225186 dealtoday.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo