Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Ngày gửi: 14/01/2021
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
3 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ phần Gigatum Việt nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106277964 Clingme
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo