Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 26/02/2020
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 26/02/2020
0102852740 ABCKid
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 26/02/2020
0102852740 Từ Điển 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
4 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 12/02/2020
0102852740 tienganh123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
5 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 12/02/2020
0102852740 tinhoc123.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
6 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 12/02/2020
0102852740 luyenthi123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
7 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 12/02/2020
0102852740 beonline.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
8 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 12/02/2020
0102852740 abckid.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
9 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
10 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 ABCKid
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
11 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 Từ Điển 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
12 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 tienganh123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
13 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 tinhoc123.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
14 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 luyenthi123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
15 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 beonline.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
16 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2021
0102852740 abckid.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
17 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
18 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 ABCKid
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
19 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 Từ Điển 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
20 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 abckid.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
21 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 beonline.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
22 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 luyenthi123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
23 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 tinhoc123.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
24 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 25/01/2022
0102852740 tienganh123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
25 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 abckid.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
26 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 beonline.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
27 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 luyenthi123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
28 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 tinhoc123.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
29 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 tienganh123.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
30 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 Từ Điển 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
31 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 ABCKid
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
32 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: 18/01/2023
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
33 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 abckid.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
34 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 beonline.com.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
35 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 luyenthi123.com
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
36 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 tinhoc123.net
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
37 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 tienganh123.com
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
38 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 Từ Điển 123
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
39 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 ABCKid
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
40 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102852740 Tiếng Anh 123
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo