Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Vật Giá - Happy shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 12/02/2020
0102015284 vatgia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Wesave
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 13/02/2020
0102015284 123job.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
5 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Vật Giá - Happy shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 13/01/2021
0102015284 vatgia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
7 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Wesave
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 12/01/2021
0102015284 Panama – mua nhóm giá rẻ
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
9 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 14/01/2021
0102015284 123job.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
10 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 13/01/2021
0102015284 offerjob.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
11 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 25/01/2022
0102015284 Vật Giá - Happy shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
12 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 19/01/2022
0102015284 vatgia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
13 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Wesave
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
14 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Panama – mua nhóm giá rẻ
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
15 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 25/01/2022
0102015284 123job.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
16 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 offerjob.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
17 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 panama.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
18 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 25/01/2022
0102015284 1lib.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo