Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: 13/02/2020
0106773786 shopee.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: 15/01/2021
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
4 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: 15/01/2021
0106773786 shopee.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
5 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: 27/01/2022
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
6 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: 27/01/2022
0106773786 shopee.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
7 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106773786 Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
8 Công ty TNHH Shopee
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106773786 shopee.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo