Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 CÔNG TY TNHH DT HOMELAND
Ngày gửi: 01/02/2020
0311035781 vndiaoc.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo