Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 kienxinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 kienxinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 kienxinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
7 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 kienxinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
9 Cty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 KienXinh
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ phần Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302966255 kienxinh.com
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo