Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 vietnammm.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
4 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 BAEMIN
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 vietnammm.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 baemin.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
8 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 27/01/2022
0310449476 BAEMIN
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
9 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 vietnammm.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 27/01/2022
0310449476 baemin.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
11 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 baemin-2.myharavan.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
12 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 17/01/2023
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
13 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 19/01/2023
0310449476 BAEMIN
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
14 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 17/01/2023
0310449476 vietnammm.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
15 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 19/01/2023
0310449476 baemin.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
16 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 19/01/2023
0310449476 baemin-2.myharavan.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
17 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 Vietnammm.com
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
18 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: 24/01/2024
0310449476 BAEMIN
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Đã báo cáo
19 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 vietnammm.com
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
20 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 baemin-2.myharavan.com
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
21 Công ty TNHH Woowa Brothers Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0310449476 baemin.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo