Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: 12/02/2020
0312776486 sendo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 123mua.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sendo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 123mua.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sengo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sendo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 123mua.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sengo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: 01/02/2023
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
13 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 123mua.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
14 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sengo.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
15 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 sendo.vn
Website
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
16 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sen Đỏ
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0312776486 Sendo
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo