Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: 27/02/2020
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: 27/02/2020
0106329034 pasgo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
4 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
5 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
6 Công Ty Cổ Phần PasGo
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0106329034 PasGo
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo