Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Mạng Vi Na
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0305418909 123Phim
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Mạng Vi Na
Ngày gửi: 14/02/2020
0305418909 123go.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Mạng Vi Na
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0305418909 1market.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo