Quy trình thực hiện báo cáo

Tình hình hoạt động thương mại điện tử

Cung cấp thông tin tình hình hoạt động thương mại điện tử để phục vụ công tác thống kê, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1

Đăng nhập hệ thống

Cá nhân, Thương nhân, tổ chức đăng nhập bằng tài khoản trên online.gov.vn

2

Chọn báo cáo cần thực hiện

Chọn báo cáo và thực hiện kê khai thông tin theo mẫu

3

Gửi báo cáo xét duyệt

Rà soát thông tin đã kê khai và gửi báo cáo

4

Chuyên viên xử lý và xét duyệt

Chuyên viên rà soát thông tin đã kê khai và xét duyệt báo cáo

Tra cứu tình hình thực hiện báo cáo

TIN TỨC - THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2020 của doanh nghiệp.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2020

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) thông báo tới các Doanh nghiệp việc gửi Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2020 của doanh nghiệp.

Gia hạn thời gian nộp báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của các website và ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS) đã gửi thông báo tới các Doanh nghiệp về việc thực hiện Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2019 trực tuyến trên Hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ: baocao.online.gov.vn trước ngày 14 tháng 02  năm 2020.