Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
8 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
9 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
11 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
12 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
13 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: 10/01/2023
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
14 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: 19/01/2023
0302712571 chili.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
15 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: 11/01/2023
0302712571 matbao.net
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
16 Công ty Cổ phần Mắt Bão
Ngày gửi: 12/01/2023
0302712571 MATBAO ID
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Đã báo cáo
17 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302712571 MẮT BÃO MOBILE 1.2
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo