Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 Ve may bay gia re
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 vietair.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 onetour.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 tamvuong.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
5 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 Ve may bay gia re
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 vietair.com.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 onetour.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
8 Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Tam Vương
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101767563 tamvuong.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo