Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Điện Tử Judy & Jade
Ngày gửi: Không có dữ liệu
5701770246 jj2223
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Điện Tử Judy & Jade
Ngày gửi: Không có dữ liệu
5701770246 jj2223.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo