Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302286281 Nguyen Kim Shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302286281 nguyenkim.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0302286281 nguyenkim.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo