Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 moki.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 moki.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
5 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
6 Công ty Cổ Phần Moki
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107370701 MOKI - Mua bán trên di động cho mẹ và bé
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo