Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: 25/02/2020
0102371959 chovinh.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: 24/02/2020
0102371959 chovinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
3 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: 24/02/2020
0102371959 goldencity.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
4 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: 25/02/2020
0102371959 chocon.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
5 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: 12/01/2021
0102371959 chovinh.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
6 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102371959 chovinh.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
7 Công Ty CP Golden City
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102371959 goldencity.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo