Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần VCCORP
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101871229 bizflycloud.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Ngày gửi: 04/02/2020
0101871229 rento.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
3 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Ngày gửi: 04/02/2020
0101871229 muare.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
4 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Ngày gửi: 03/02/2020
0101871229 rongbay.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
5 CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
Ngày gửi: 03/02/2020
0101871229 enbac.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
6 Công ty Cổ phần VCCORP
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0101871229 Rongbay.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo