Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công Ty TNHH Grab
Ngày gửi: 28/02/2020
0312650437 Grab
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt