Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty Cổ phần VNP Group
Ngày gửi: 13/02/2020
0102015284 123job.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
2 Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
Ngày gửi: 12/02/2020
0102015284 vatgia.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã báo cáo
3 Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Wesave
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0102015284 Vật Giá - Happy shopping
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo