Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107048438 bibabo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: 11/01/2021
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
4 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: 11/01/2021
0107048438 bibabo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
5 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: 27/01/2022
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
6 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: 27/01/2022
0107048438 bibabo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Đã báo cáo
7 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107048438 BiBaBo– Hỏi đáp sức khoẻ cho con
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
8 Công ty TNHH BIBABO
Ngày gửi: Không có dữ liệu
0107048438 bibabo.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo