Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
3 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
4 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: 22/01/2021
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
5 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
6 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: 22/01/2021
1800711678 daunhotchac.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo
7 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
8 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
9 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
10 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
11 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo
12 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo
13 Đỗ Thị Mười
Ngày gửi: Không có dữ liệu
1800711678 daunhotchac.com
Ứng dụng
Báo cáo hoạt động thương mại điện tử năm 2023 Chờ báo cáo