Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 Công ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Phần Mềm Việt Đồng Hành 247
Ngày gửi: 09/02/2020
0313322196 vietdonghanh247.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Đã duyệt
2 Công ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Phần Mềm Việt Đồng Hành 247
Ngày gửi: 23/01/2021
0313322196 vietdonghanh247.vn
Website
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Đã báo cáo