Thông tin chủ sở hữu


Tên thương nhân/ tổ chức:

Mã số thuế:

Số điện thoại:


Danh sách báo cáo

STT Tên thương nhân/ tổ chức Mã số thuế Tên miền/ tên ứng dụng Tên đợt báo cáo đã thực hiện Trạng Thái đợt báo cáo
1 luannt305
Ngày gửi: Không có dữ liệu
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử 2019 Chờ báo cáo
2 luannt305
Ngày gửi: Không có dữ liệu
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2020 Chờ báo cáo
3 luannt305
Ngày gửi: Không có dữ liệu
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2021 Chờ báo cáo
4 luannt305
Ngày gửi: Không có dữ liệu
6666666666 abc
Ứng dụng
Báo cáo thương mại điện tử năm 2022 Chờ báo cáo